Mám nehodu a ako ďalej – krok 1

1. Po vzniku nehody je nutné túto skutočnosť rýchlo ohlásiť – obvykle na najbližšiu stanicu horskej služby, na stanici záchranárov, na najbližšiu chatu a podobne. Ide samozrejme o to, aby sa záchrana mohla dostať čo najskôr k zranenému. Preto je potrebné ešte pred túrou v danej oblasti zistiť si číslo záchrannej služby. Záchrana, aj v závislosti od počasia, môže byť rôznym spôsobom vykonávaná a trvá určitý čas /vrtulník alebo pozemná záchrana/. Keď záchranári dorazia je potrebné im oznámiť, že ste členmi OeAV a ukázať preukaz resp. nahlásiť členské číslo. Záchranu člen OeAV nemusí hradiť a nehradí ani spoluúčasť vo výške 70 €.

2. Ak je v súvislosti s nehodou potrebný transport postihnutého člena OeAV z cudziny do nemocnice, v mieste či krajine trvalého pobytu, alebo bude nutný prevoz zomrelého člena OeAV do miesta pobytu, či prevozy v rámci krajiny z nemocnice do miesta trvalého pobytu. Túto skutočnosť je nutné vopred ohlásiť na
Tyrol Air Ambulance
Tel.: +43/(0)512/22422
Fax +43/(0)512/288888
e-mail: taa@taa.at
nonstop služba – An, Nem, Fr.
Tieto kontaktné čísla sú uvedené na titulnej strane preukazu OeAV. Pri nesplnení tejto podmienky potom Generali Versicherung AG uhradí za takýto transport len 750 € !!!.
Pri ohlásení prevozu uvádzajte meno, adresu, dátum narodenia a číslo preukazu postihnutého člena OeAV a meno či adresu ošetrujúceho lekára či nemocnice aj s telefonickými či faxovými kontaktami. Tieto kontakty sú dôležité pre zaistenie správneho prevozu a pre zaistenie bezproblémového krytia výdajov za tento prevoz. O transporte vždy rozhoduje ošetrujúci lekár.

3. V prípade, že je potrebné len drobnejšie ambulantné ošetrenie /aj nákup liečiv/ – náklady musíte niesť najskôr sami a hradia sa na mieste. Táto čiastka je potom poisťovňou Generali Versicherung AG po spracovaní poistnej udalosti vrátená. Spoluúčasť vo výške 70 € sa odpočíta /spoluúčasť sa nehradí ani v prípade pobytu v nemocnici dlhšom ako 5 dní/. Účty je ale potrebné doručiť do 6 mesiacov po skončení cesty.

4. Pri pobyte v miestnej nemocnici, prevoze zo zahraničia, prevoze v rámci domovskej krajiny:
Najskôr je bezpodmienečne nutné kontaktovať
Tyrol Air Ambulance
Tel.: +43/(0)512/22422
Fax: +43/(0)512/288888
E-mail: taa@taa.at
ide o 24-hodinový servis.
Aby vám mohli byť poskytnuté zálohy na náklady, prípadne urobené príslušné opatrenia. Potrebné je oznámiť meno, adresu, dátum narodenia a členské číslo OeAV. Následne bude naviazaný kontakt s príslušným ošetrujúcim lekárom a rozhodnuté o prevedení a druhu prepravy (sanitka, vlak, osobné lietadlo, sanitárne lietadlo). Konečné rozhodnutie urobí lékár Tyrol Air Ambulance.

Mám nehodu a ako ďalej – krok 2

Likvidácie úhrad za poskytnuté ambulantné alebo nemocničné ošetrenie sa na Slovensku a v krajinách EU prevádzajú na dvoch základných úrovniach.

1. úroveň – Systém verejného zdravotného poistenia

Systém verejného zdravotného poistenia – to je zákonné poistenie, ktoré zaisťujú zdravotné poisťovne. Podobný systém verejného poistenia je aj v iných krajinách EU. Každý občan SR či ČR, ktorý je zaradený do systému verejného zdravotného poistenia musí mať pri sebe pri výjazde do krajín v EU, Európskeho hospodárskeho spoločenstva a tiež do Švajčiarska – Európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC).  V ostatných krajinách nie je možné EHIC použiť. Pri cestách do týchto krajín se doporučuje uzavrieť komerčné poistenie. V prípade člena OeAV máte tak uzavreté komerčné poistenie v Generali Versicherung AG.
S preukazom EHIC navštívite v prípade nehody alebo úrazu zmluvné zdravotnicke zariadenie alebo zmluvného lekára. Keď lekárovi  v inom členskom štáte EU predložíte preukaz EHIC, máte nárok na lekársky nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť za rovnakých podmienok ako miestny poistenci. Tiež pri vyberaní liekov je nutné sa preukázať preukazom EHIC.
Vo väčšine krajín sa ale za starostlivosť alebo lieky pripláca a preto sa môže stať, že aj po predložení preukazu budú od Vás požadovať zaplatenie faktúry či účtu v hotovosti resp. ihneď na mieste.  V niektorých krajinách musíte pri ošetrení zaplatiť celý účet a s týmto účtom dôjsť na zdravotnú poisťovňu.
Ak ste už uhradili starostlivosť alebo lieky v hotovosti, dobre si uschovajte dané účty a obráťte sa po návrate domov s  originálmi na pobočku svojej zdravotnej poisťovne. Tá Vám tieto náklady preplatí do výšky, ktorú by uhradila poisťovňa v krajine, kde ošetrenie prebehlo.

2. úroveň – systém komerčného poistenia – v prípade člena OeAV  je to Generali Versicherung AG

Ak sa chcete vyhnúť tomu, aby ste za svoj účet niesli náklady na spoluúčasť pri bežných lekárskych výkonoch alebo pri  mimoriadnych udalostiach, môžete pred odchodom uzavrieť zmluvu na komerčné pripoistenie. Typov komerčného cestovného pripoistenia je na našom trhu veľké množstvo a líšia sa podmienkami a krytím. Do tohoto systému patrí  aj poistenie, ktoré je súčasťou členstva v rakúskom Alpenvereine.

Z daného vyplýva, že ak Vaša zdravotná poisťovňa neuhradí Vám plnú výšku nákladov za liečenie, zdravotnú starostlivosť a lieky, tak zvyšnú časť hradí za Vás Generali Versicherung AG ako zmluvný partner OeAV. Je potrebné si ale uvedomiť, že Vaša spoluúčasť okrem nejakých výnimiek je vo výške 70 €.

Príklad: Vaše ošetrenie stálo 2300 €. Z tejto sumy hradí 1500 € Vaša zdravotná poisťovňa a zvyšnú sumu 800 € hradí Generali Versicherung AG s tým, že Vám odpočíta spoluúčasť 70 €. Generali Versicherung AG bude vždy od Vás požadovať informáciu, koľko uhradí alebo uhradila za Vás Vaša zdravotná poisťovňa.

Hlásenie úrazov a poistných udalostí – dokladovanie

1. V prípade, že vznikne členom OeAV poistná udalosť, je ich povinnosťou zaslať o udalosti hlásenie s pravdivými informáciami.  Toto hlásenie sa zasiela po udalosti (po návrate z cudziny, po návrate z nemocnice atď…).
Základným dokumentom je tlačivo na hlásenie úrazov – Schadenmeldung zur Unfallversicherung. Ďalšími dokumentami sú doklady za záchranné akcie alebo prevozu a doklady za lekárske služby a za ambulantné ošetrenie, lekárske správy a iné  protokoly.
Schadenmeldung zur Unfallversicherung si nájdete v prílohách alebo si ho môžete vyžiadať na adrese Skialp4u, Lichardova 60, 977 01 Brezno.
Bez popisu nehody či úrazu na tomto tlačive nie je  možná likvidácia poistných udalostí. Tlačivo sa vypĺňa nemecky alebo anglicky.

2. Ďalej potrebujete doložiť – doklady za záchrannej akcie alebo prevoze (faktúry), nutné sú originály.
Faktúry za záchrannú akciu člen OeAV nehradí. Neplatí taktiež spoluúčasť vo výške 70 €.

3. Ďalej sa predkladajú doklady za lekárske služby a za ambulantné ošetrenia.
Faktúry a účty za pobyt v nemocnici alebo za ambulantné ošetrenia v oblasti EU a Švajčiarska likvidujete najskôr prostredníctvom svojej zdravotnej poisťovni. Ak Vám zdravotná poisťovňa uhradí nižšiu čiastku než je celková čiastka za lekárske služby uvedené a vyčíslené na účte, vyžiadajte si od svojej zdravotnej poisťovne potvrdenie o výške uhradenej čiastky. Rozdiel oboch úhrad potom poisťovňa Generali Versicherung AG zakrátko uhradí. Ak ste  previedli úhradu faktúry alebo účtu za poskytnuté zdravotnícke služby hotovosťou alebo prevodom z Vášho účtu, je nutné uvádzať Vaše bankové údaje  v tvare pre medzinárodné platby – IBAN a SWIFT  a k tomu adresu Vašej banky. Pri pobyte v nemocnici dlhšom ako 5 dní sa spoluúčasť vo výške 70 € neplatí. Dôležité ešte je, že lekárske správy a protokoly, ktoré prikladáte ako originály v  slovenčine či češtine, musíte doložit i v nemeckom alebo anglickom preklade.

4. Všetky dokumenty ktoré zasielate,  musíte usporiadať a očíslovať s tým, že doložíte zoznam všetkých dokumentov. Taktiež nezabudnite uviesť, či resp. koľko už bolo za daný úraz hradené.  Z dôvodu možnej ďalšej komunikácie nezabudnite uviesť svoje aktuálne kontakty, mail či telefón. V prípade, že dokumenty nebudú kompletné, môžu Vám ich zaslať späť na doplnenie.

Adresa na zasielanie dokumentácie je nasledovná: 
Knox Versicherungsmanagement GmbH
Bundesstrasse 23, A-6063 Rum
Tel.: +43/(0)512/238300,
Fax: +43/(0)512/238300-15,
e-mail: av-service@knox.co.at.

Na stiahnutie:

Formulár na nahlásenie udalosti (nemčina)
Formulár na nahlásenie udalosti (angličtina)
Slovenský preklad položiek nahlasovacieho formulára

oM
oM on január - 12 - 2015
Kategória: