Österreichischer Alpenverein (OeAV) – Rakúsky alpský spolok

bol založený v roku 1862 a je dnes so svojimi vyše 300 000 členmi najväčším horolezeckým združením Rakúska. OeAV je verejne prospešné nepolitické združenie orientované na turistiku, horolezectvo, horské výstupy, cestovanie, lyžovanie, skialpinizmus, beh na lyžiach, ochranu prírody a prostredia, prácu s mládežou a seniormi, vydávanie publikácií, vedeckú činnosť a mnoho iného. Významu oblasť práce OeAV predstavuje udržovanie jeho viac ako 500 horských chát a starostlivosť o sieť alpských ciest.

Sekcia OeAV EDELWEISS

bola založená v roku 1946 a preto v roku 2006 oslavovala svoje 60. jubileum. Svoje sídlo má na tejto adrese: A-1010 Wien, Walfischgasse 12, tel. +43/1/513 85 00, fax 512 28 74.
Jeho cieľom, ktorý je definovaný ustanoveniami, je priblížiť členom tejto sekcie alpinistiku v najširšom slova zmysle so všetkými druhmi činnosti, s jej krásou a osobnou dôležitosťou človeka.
Dá sa povedať, že chce v prírode a svete hôr pre človeka vytvoriť priestor pre zážitok, pričom práve jeho udržanie naberá v posledných rokoch stále väčší význam.
Sekcia EDELWEISS ponúka svojim členom veľmi bohatý vzdelávací program a ponuku túr v lete aj v zime. Vďaka väčšej istote je možné dosiahnuť lepšie zážitky.
Široký záber činností poskytovaných členom sekcie zahŕňa prakticky všetky alpské oblasti od klasického horolezectva a horských túr až po moderné športové trendy. Paleta ponuky začína pri jednoduchých výletoch až po náročné horské túry, istené horolezecké cesty, vysokohorské túry, lezenie po skalách a ľade, vo všetkých stupňoch obtiažnosti a končí pri športovom lezení (v prírode aj v halách) a pri trekingových a expedičných výpravách. Zo športových trendov je žiadané a poskytované športové lezenie, túry na snežniciach, snowboarding, mountainbaiking. To všetko samozrejme s prísnym ohľadom na prírodu a človeka a na záujmy všetkých milovníkov prírody!

Všeobecné výhody členstva v Alpenverein (OeAV)

Členstvom v Alpeverein získavate nasledujúce služby a výhody:
50% zľavu za prenocovanie na horských chatách v Rakúsku a zahraničí.
Rovnaké práva majú na chatách Nemeckého alpského zväzu DAV, švajčiarskeho alpského klubu SAC, Lichtenštajnského alpského zväzu LAV, talianskeho alpského klubu CAI, Francúzskeho alpského klubu CAF, Alpského zväzu Južných Tyrol AVS, Španielskeho horolezeckého zväzu FEM, Slovinského horolezeckého združenia PZS a Gréckeho alpského klubu CAH.
Rakúska Huettenmarke garantuje plné užívacie právo a odpovedajúce zľavy na chatách „Turistického spolku priateľov prírody“ TVN, Rakúskeho turistického klubu Otek, Rakúskeho alpského klubu OaEK a niektorých miestnych horolezeckých združení.
Znížené ceny v údolných ubytovaniach a zmluvných domoch Alpského zväzu (súkromné hostince ktoré sa nachádzajú v údoliach).
Na chatách Alpského zväzu:
Prednostné prijatie (pridelenie miest na spanie pred nečlenmi).
Exkluzívnu možnosť objednania miest na spanie vopred.
Exkluzívny nárok na zľavnené jedlo a pitie pre horolezcov a vodu na prípravu čaju.
Možnosť použitia samoobslužných priestorov, tzv. Winterraumov.
Poistná ochrana:
Horolezecké zákonné poistenie zodpovednosti (paušálne až 3 milióny EUR pre každú poškodenú osobu), poistenie batožiny na chatách a transportných lanových dráhach.
Európske poistenie právnej ochrany až 32 703 €. Viacej pozri Všeobecné podmienky.
Alpenverein Weltwei Service: náklady na záchranu: do 25 000 €, transport a repatriácia: neobmedzene, pobyt v stacionárnej nemocnici: do 10 000 €. Viacej pozri Všeobecné podmienky.
Ďalšie:
Možná účasť na akciách všetkých sekcií OeAV.
Časopis Alpenverein: 6 x ročne. Časopis celého zväzu s dôležitými témami, tipy na túry, informáciami o produktoch, správami, prehľady o jednotlivých sekciách, atd… (zahraniční členovia musia hradiť poplatok za poštovné vo výške 13 €.)
Zľavy na určitých lanovkách a vlekoch a linkách spolkovej autobusové dopravy.

 

Všeobecné podmienky OeAV

Rozsah poistenia

ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE (Alpský spolok – celosvetový servis) poskytuje poistnú ochranu pre všetkých členov OeAV v oblasti zachraňovania pri úrazoch vo voľnom čase. Poistné krytie pre výkony v oblasti repatriace (odvoz do krajiny bydliska), preloženia a liečebnej starostlivosti platí pre úrazy vo voľnom čase, pracovné úrazy, ako aj pri chorobe. ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE je platný na celom svete s výnimkou poistenia zákonnej zodpovednosti a poistenia právnej ochrany, ktoré sú obmedzené na Európu. Poisťovateľom je pre ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE poisťovňa GENERALI Versicherung AG.

Poistné sumy

1. Náklady na záchrannú akciu
Do 25.000 € na osobu a poistný prípad. Pod nákladmi na záchrannú akciu sa rozumejú náklady miestnej záchranárskej organizácie (u prípadov v prihraničnej oblasti aj náklady záchranárskej organizácie susednej krajiny), ktoré sú potrebné, keď poistený utrpí úraz alebo sa dostane do ťažkostí v horách alebo na vode a zranený alebo nezranený musí byť dopravený do bezpečia (to isté platí analogicky aj pre prípad smrti). Náklady na záchrannú akciu sú doložené náklady na hľadanie poisteného a jeho transport k najbližšej zjazdnej ceste alebo do nemocnice, najbližšej k miestu úrazu. Náklady za vrtuľník budú uhradené len vtedy ak jeho použitie bude nariadené záchranným operačným strediskom zriadeným príslušným zvrchovaným správnym orgánom.

2. Náklady na odvoz do vlasti, preloženie a lekárske ošetrenie

 • Služba prevozu zo zahraničia bez obmedzenia sumy
 • Náklady na preloženie zraneného/chorého a náklady na prevoz mŕtveho v tuzemsku bez obmedzenia sumy, ak predchádzala záchranná akcia.
 • Na lekársky nevyhnutné liečebné ošetrenie (vrátane lekársky nevyhnutného transportu do nemocnice) v zahraničí do 10.000 €.

Krytie za bod 2 v detailoch zahŕňa:

2.1 Úplné náklady lekársky odôvodneného transportu chorého zo zahraničia do liečebného zariadenia v krajine trvalého bydliska alebo do trvalého bydliska, k tomu náklady na prepravu jednej, transportovanému blízkej osoby. Predpokladom pre prevoz do krajiny bydliska je, okrem schopnosti poisteného na transport,

 1. že v dôsledku zdravotného stavu existuje ohrozenie života poisteného
 2. na základe danej miestnej lekárskej starostlivosti nie je zaistené ošetrenie zodpovedajúce štandardu ošetrenia vo vlasti alebo
 3. možno očakávať trvalý pobyt v nemocnici dlhší ako 5 dní.

2.2 V zahraničí (nie v krajine trvalého pobytu) vzniknuté náklady neodkladného lekársky
potrebného liečebného ošetrenia vrátane lekárom predpísaných liekov, lekársky potrebného transportu do najbližšej vhodnej nemocnice až do sumy 10.000 €, pričom z tejto sumy je pre ambulantné liečebné ošetrenie vrátane prepísaných liekov k dispozícii 2.000 €. Pre ambulantné liečebné ošetrenie vrátane predpísaných liekov platí spoluúčasť 70 €. Generali Versicherung AG o túto sumu poistné plnenie vždy kráti, teda aj v prípade povinnosti plnenia z iného zákonného alebo privátneho poistenia. Za náklady pobytu v nemocničnom zariadení poskytuje poisťovateľ plnenie vopred. Plnenie vopred sa poukazuje len nemocnici.
2.3 Úplné náklady na prevoz zosnulého do miesta jeho posledného bydliska.
2.4 Náklady na preloženie a prevoz v tuzemsku. Náklady na preloženie sú náklady na prepravu z nemocnice do liečebného zariadenia v blízkosti miesta trvalého pobytu alebo do samotného miesta bydliska. Náklady na prevoz sú dopravné náklady zosnulého do jeho posledného bydliska.
2.5 Transporty podľa bodu 2.1, 2.3 a 2.4 musia byť vykonané jednou zo zmluvných organizácií uvedených na členskej karte OeAV, inak bude uhradených maximálne 750 €. Plnenia v zahraničí podľa bodu 2 sa poskytnú počas prvých ôsmich týždňov každej zahraničnej cesty. Poistné sumy platia na osobu a zahraničnú cestu.

3. Poistenie zákonnej zodpovednosti až do 3.000.000 €

Poistenie právnej ochrany až do 35.000 €

Kryté sú povinnosti odškodnenia za škody na zdraví osôb a vecné škody (zákonné ručenie), advokátske a súdne náklady na uplatnenie nárokov na náhradu škody voči osobe, ktorá úraz zavinila a jeho poisťovateľovi zákonnej zodpovednosti alebo na obhajobu pred súdom alebo správnym orgánom proti obvineniu z porušenia trestných predpisov z nedbanlivosti (právna ochrana), pokiaľ tieto vyplývajú tuzemským a zahraničným členom z ich spolkovej činnosti.

Pod spolkovou činnosťou rozumieme:

 • účasť na akýchkoľvek podujatiach vypísaných sekciami OeAV,
 • výkon (aj súkromný, mimo podujatí sekcií) nasledovných športov: turistické túry, horolezectvo, skalolezectvo, lyžovanie, bežecké lyžovanie, snowbording, rafting, túry v kaňonoch, túry na horskom bicykli a túry na bicykli a rekreačná športová cyklistika. Poistné krytie sa vzťahuje na Európu vrátane ostrovov Stredozemného mora (vylúčené sú ostrovy v Atlantickom oceáne, Island, Grónsko, Špicbergy ako aj ázijská časť Turecka a SNŠ).

Vylúčenie z nákladov na záchranu

Poistná ochrana sa nevzťahuje:

 • Na úrazy/choroby pri zárobkovej alebo inej za odplatu vykonávanej činnosti ako aj na úrazy/choroby členov záchranárskych organizácií pri organizovaných záchranných akciách alebo iných činnostiach z poverenia záchranárskej organizácie (Výnimka: Platená činnosť ako odborný horský a lyžiarsky vodca a ako odborný turistický sprievodca je poistená).
 • Na úrazy pri používaní motorových vozidiel. Poistené sú ale úrazy pri nehodách s motorovými vozidlami na ceste (aj nepriamej) na a zo zhromaždení a podujatí OEAV, ako aj na ceste na a zo spolkovej činnosti, vyplývajúcej zo stanov (aj privátnej) ako turistika, horolezectvo, skalolezectvo, lyžovanie, bežecké lyžovanie, snowbording, rafting, canyoning, jazda na horskom bicykli a rekreačná športová cyklistika. Úrazy pri používaní lanoviek a výťahov/vlekov sú poistené.
 • Na úrazy pri používaní zariadení na lietanie (draky, kĺzavé padáky), lietadiel (súkromné motorové lietadlá a vetrone) a pri parašutizme. Poistené je ale používanie motorových lietadiel, ktoré sú schválené pre dopravu osôb (napr. dopravné lietadlá)
 • Na úrazy pri účasti na národných a medzinárodných súťažiach na poli severského a alpského lyžovania, snowbordingu ako aj freestylingu, jazdy na boboch, skiboboch, skeletonoch alebo sánkovania, ako aj tréningoch na ne.
 • Na úrazy/choroby počas účasti na expedíciách na vrchy s výškou nad 6.000 metrov, ako aj na expedície do Arktídy, Antarktídy a do Grónska (viď pokyny posledná strana).

Vylúčenie z dopravy do vlasti, preloženia a lekárskeho liečebného ošetrenia

Poistná ochrana sa nevzťahuje na:

 • Liečebné ošetrenia, ktoré boli začaté už pred nástupom na zahraničnú cestu.
 • Liečebné ošetrenia chronických chorôb, okrem následkov akútnych záchvatov.
 • Liečebné ošetrenia, ktoré sú účelom pobytu v zahraničí.
 • Ošetrenia zubov, ktoré neslúžia ako prvotné ošetrenie na bezprostredné odstránenie bolesti.
 • Prerušenie tehotenstva, ako aj vyšetrenia a pôrody s výnimkou predčasných pôrodov, ku ktorým dôjde najmenej dva mesiace pred prirodzeným termínom pôrodu.
 • Liečebné ošetrenia v dôsledku nadmerného požívania alkoholu ako aj zneužitia návykových látok a liekov.
 • Kozmetické ošetrenia, kúpeľná starostlivosť a rehabilitačné úkony.
 • Preventívne očkovania.
 • Liečebné ošetrenia chorôb a následkov úrazov, ktoré vznikli v dôsledku vojnových udalostí akéhokoľvek druhu a aktívnou účasťou na nepokojoch alebo úmyselne spáchaných trestných činoch.
 • Liečebné ošetrenia chorôb a následkov úrazov, ktoré vznikli pri aktívnej účasti spojenej s odmenou na verejne konaných športových súťažiach a pri tréningu na ne, ako aj liečebné ošetrenia chorôb a následkov úrazov z účasti na tých športových súťažiach a tréningu na ne, ktoré sú uvedené v bode »Vylúčenie z nákladov na záchranu«.
 • Liečebné ošetrenia chorôb a následkov úrazov, ktoré vzniknú v dôsledku škodlivého pôsobenia jadrovej energie.
 • Liečebné ošetrenia chorôb a následkov úrazov pri vykonávaní leteckých športov (k tomu viď aj »Vylúčenie z nákladov na záchranu«).
 • Liečebné ošetrenia chorôb a následkov úrazov členov záchranárskych organizácií, ktoré vzniknú pri organizovaných záchranných akciách alebo iných činnostiach z poverenia záchranárskej organizácie.
 • Liečebné ošetrenia chorôb a následkov úrazov z účasti na expedíciách, ktoré sú uvedené pod »Vylúčenie z nákladov na záchranu«.

Upozornenie: Úrazy s motorovými vozidlami v zahraničí sú všeobecne poistené v rámci plnení uvedených pod bodom 2, pokiaľ nevznikli pri účasti na motoristických športových súťažiach (aj bodovacie súťaže a rely) a k nim prislúchajúcich tréningových jazdách.

Trvanie poistenia

Poistná ochrana sa poskytuje, ak bol bežný členský poplatok zaplatený pred vznikom poistnej udalosti. Výnimku tvorí január každého roka. Ak sa poistná udalosť vyskytne v tomto čase a príspevok na tento kalendárny rok ešte nie je zaplatený, dôjde k plneniu len vtedy, ak sa príspevok ešte zaplatí a členský príspevok za predchádzajúci rok bol uhradený. Pri splatení príspevku po 31. januári sa poistná ochrana začína o nula hodín dňa nasledujúceho po zaplatení. Noví členovia, ktorí pristúpia od 1.9. každého jedného roku, sa pokladajú až do nasledujúceho 1.1. tiež za poistených, aj keď za toto obdobie sa členský príspevok neúčtuje.

Čo treba robiť v prípade poistnej udalosti?

 • Pozor! Pred prevozom alebo repatriáciou (nie pri záchrane) v tuzemsku a v zahraničí bezpodmienečne kontaktujte službu SOS Service 24 h:
  Tyrol Air Ambulance
  Tel.: +43/(0)/512 22422
  fax +43/(0)/512 288888,
  e-mail: taa@taa.at
  V opačnom prípade je plnenie len do max. výšky 750 €!
 • Pri záchrane, repatriácii (prevoze domov), prevoze a lekárskom ošetrení ohláste škodu prostredníctvom formulára na adresu:
  Knox Versicherungsmanagement GmbH,
  Bundesstrasse 23, A-6063 Rum,
  Tel.: +43/(0)512/238 300,
  Fax: +43/(0)512/238 300 – 15
  e-mail: av-service@knox.co.at.
  Potrebné je priložiť kópiu poštovej poukážky, ktorou bol zaplatený členský príspevok AV.
 • V záležitostiach týkajúcich sa poistenia zodpovednosti a právnej ochrany kontaktujte:
  Knox Versicherungsmanagement GmbH,
  Bundesstrasse 23, A-6063 Rum,
  Tel.: +43/(0)512/238 300,
  Fax: +43/(0)512/238 300 – 15
  e-mail: AV-leistung@knox.co.at

Formuláre na nahlásenie udalosti (Schadenmeldung) sú na sekciách alebo v sídle spolku: Wilhelm-Greil-Strasse 15, A-6010 Innsbruck alebo online na www.alpenverein.at/Versicherung

Tak isto si ich môžete stiahnuť v prílohe stránky „OeAV a nehoda“ alebo na stránkach „Active planet“:

 

Pokyny k expedíciám / trekingu

Trekingové cesty nie sú považované za expedície a sú preto poistené (pozor: počas prvých ôsmich týždňov). Ak sú v rámci takejto cesty ponúkané aj jednodňové výstupy na vrcholy nad 6.000 metrov výšky, nie sú ani tieto výstupy považované za expedície. Poistná ochrana je účinná. Pre cesty do zahraničia, ktoré trvajú dlhšie ako osem týždňov, ponúka poisťovňa Europäische Reiseversicherung samostatné cestovné poistenie.
Informácie a dokumenty a kontaktné údaje sú k dispozícii na KNOX Versicherungsmanagement GmbH.

Kto je poistený?

Každý člen OeAV, ktorý zaplatil svoj príspevok za bežné poistné obdobie. Aj členovia oslobodení od príspevku, ako deti a mládež bez vlastného príjmu do veku max. 27 rokov, ktorých obaja rodičia (u osamelých rodičov jeden rodič) sú členmi, sú plne poistení, pokiaľ boli v spolku nahlásení, a teda vlastnia platnú členskú kartu. Členovia OeAV, ktorí majú trvalé bydlisko v zahraničí alebo majú cudzie štátne občianstvo, sú tiež plne poistení. V tomto prípade sa výraz »Zahraničie«, uvedený v poistných podmienkach, vzťahuje na príslušné trvalé bydlisko.

Základ zmluvy

tvoria rámcové zmluvy, uzatvorené medzi ÖAV a poisťovacími spoločnosťami, ako aj všeobecné podmienky, ktoré sú základom príslušnej zmluvy.
Poistná ochrana je subsidiárna. To znamená, že plnenie sa poskytne len vtedy a v takom rozsahu, ak iná poisťovňa (sociálna alebo súkromná) nemá povinnosť poskytnúť za to plnenie alebo ak plnenie naozaj neposkytne. Nárok nevzniká vtedy, ak výkony pre poistenú osobu boli prevedené príp. mali byť prevedené bezodplatne.

Alpský spolok – celosvetový servis
Oesterreichischer Alpenverein
Wilhelm-Geil-Strasse 15
A-6010 Innsbruck

Jazykové verzie všeobecných podmienok:

nemecká verzia:
http://www.alpenverein.at/portal/service/mitgliedschaft/mitgliedervorteile/0100_weltweit-versichert.php

anglická verzia:
http://www.alpenverein.at/portal/service/mitgliedschaft/mitgliedervorteile/membership-english-version/0100_insured-worldwide.php

V prípade nezrovnalostí má prednosť originálna verzia v nemeckom jazyku.

Podrobnejšie informácie sú aj na stránke http://www.edelweiss.sk

oM
oM on jún - 15 - 2011
Kategória: